(toegekend 08-05-2019)


Naam:
Contactgegevens:
e-mail:
Oprichtingsdatum:
Fiscaal nummer:


Stichting Bijzonder Bos.
’t Hennetje 24, 3985 PB Werkhoven
info@bijzonderbos.nl
22-02-2019
8597.68.053

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:


Lisette Geelen
Martin Vroege
Evert Snel


Statutaire doelstelling Stichting Bijzonder Bos
Het oprichten, inrichten en in stand houden van een gedenkbos en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door mensen de mogelijkheid te geven om een herinneringsboom te planten en daarmee een plek te hebben om naar terug te keren als daar behoefte aan in. Hierdoor ontstaat een bos vol verhalen en herinneringen. Waarbij deze bomen de herinnering(en) voor de nabestaanden leven houden en tegelijkertijd een bos voor de toekomst vormen.

 1. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
  • Het tot verwezenlijking van het doen van de stichting bestemd vermogen;
  • Subsidies en donatie;
  • Erfrechtelijk verkrijgingen en schenkingen;
  • Opbrengsten van activiteiten van de stichting;
  • Alle andere verkrijgingen en baten.
 2. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan voor de continuïteit van haar werkzaamheden vereist is.
 3. De kosten voor het verwerven van gelden en de beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen van de stichting.

Het beleidsplan:
Het bestuur stelt een actueel meerjarig beleidsplan op, dat inzicht geen in de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de stichting door onder andere melding te maken van de door stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
De stichting geeft, indien en zolang de stichting is aangewezen als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de status van algemeen nut beogende instelling, zoals bijvoorbeeld:

 • Een wijziging in de doelstelling;
 • Een zodanige wijziging van de samenstelling van het bestuur waardoor een situatie ontstaat dat ene bestuurder een zodanige meerderheid in de zeggenschap heeft dat hij over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is;
 • Een aanzienlijke wijziging van (het recht op) beloningen en/of vacatiegelden;
 • Een wijzing van de besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing; door aan de betreffende afdeling van de belastingdienst.

Bij het ontbinden van de stichting wordt een eventueel batig saldo besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Het Beloningsbeleid:
De stichting heeft uitdrukkelijk niet het doel winst te maken. De leden van het bestuur genieten als zodanig ook geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten, zolang deze onkostenvergoeding niet bovenmatig is.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Na afloop van het jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld. 

Een financiële verantwoording:
Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.